ویدئوی روز به فارسی | 16.12.11 | 01:15

عضویت کامل روسیه در سازمان تجارت جهانی